اصلاح یا اصلاحات من، ما و جامعه ما

 می خواهم بنویسم:

از دردها، از هنجارها و نا هنجارها.

می خواهم بپرسم :

از من، از ما و از جامعه ما.

چه  را باید اصلاح کرد?!  دزدیهای کلان را ?!  بی مدیریتی ها را?!  فرهنگ خرافه پرستی را?! دین فروشی دین فروشان را?!  نفاق منافقین را?! دلهای غم زده را?! دستان به زنجیر کشیده را?!  حقیقت پنهان در پس نقابها را?! ظلم پذیری مظلومان را?! سستی و نخوت من و تو را?! 

چه کسی مسؤول است? انانکه به خود مسؤول می گویند یا انانکه دیگران را مسؤول می خوانند?!

مگر کلام خدا نبود از زبان رهبر یک انقلاب : کلهم رای و کلهم مسؤول.(همه صاحب رای هستید و همه پاسخ گو.)

پس چرا هیچ کس پاسخم را نمی گوید?!   پس چرا هیچ کداممان را یارای پاسخ گفتن نیست?!

پس چرا همه ما بدنبال انیم که فقط دیگران را مسؤول جلوه دهیم ?!

اینها چنین کردند? انها چنان کردند? که هستند اینها و انها?!

که رنجانده دلت را   که برده حاصلت را     

اگر نفهمیم یا نخواهیم که بفهمیم، اگر ندانیم یا نخواهیم که بدانیم،

اگر صد سال دیگر ندانی اسیر غم بمانی.

 این بیت اخر هم تک بیتی بود از اشعار یک نمایشنامه انقلابی در میان دانشجویان مبارز در سال 57.

 

I want to write.

about pains, about codes and about rules.

I want to ask

myself, ask ourselves, ask our society.

What must be reformed?!?!

Massive thefts?!?

??!Lack of management!

??!Culture of superstition!

!??!Sale of the religions by the sellers of the religion

?!Hypocrisy of the hypocrites?!

 

 The hearts full of pains ?!?!

 The hands in the chains ?!?!

!? The truth hidden under the mask

The siclence of oppressed people ?!

!?The weaknesses and laziness of you and me?!

Who is responsible?

?! The people who name others responsible

Or the people are themselvs responsible?!

It wasn’t the word of God from the mouth of a leader of a revolution :

 

Kollohom raon va kollohom massoul,”

 

you have all the right to vote and you are all responsibles.

 

?! Then why nobody answer me ?!

?! Why nobody dare to answer me ?!

 

 

O responsible 

Why are you all searching to point at the others as the responsible ?!  

? These people did that. Those people did this.  Who are these and those?!

Who has hurted your heart 

 ? Who has stolen your fruits 

If we don’t understand or we don’t want to understand,

 

If we don’t know or we dont want to know,

 

 

 hundred years more, we will stay chained by sadness.

 

 

 

 

 

/ 3 نظر / 13 بازدید
یک دوست

رنجنامه‌اي كه حرفهاي بسيار براي گفتن داشت it was an affilation document which had more to say hope to see freedom hope to see the bettere days

حسین

سلام اول خود را دوم خود را و سیم هم خودرا که اگر این خود اصلاح شود دنباله دارد داداش اوا خود که اصلاح شدف مصلاحان را از غیر بهتر خواهد شناخت و بعد حلقه مصلحین پدیدار شود و در نهاین

ستاره

سلام کسی را یارای پاسخ نیست چون نمی خواهند پاسخ دهند اگر شروع کنیم به اصلاحات شاید به خودمان برسیم به همین دلیل است که نه پاسخ می دهیم نه پاسخ در خور می یابیم